Menu główne

Regulamin

§ 1 Zagadnienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady świadczenia przez Usługodawcę usług tłumaczeniowych drogą elektroniczną,
  2. zasady zawierania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę,
  3. tryb wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.
 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@interpresto.pl.

§ 2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy dokument, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  2. Usługodawca – Mantreo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000613307, NIP: 8971822884, REGON: 36422603800000 z kapitałem zakładowym w wysokości 20000 zł wpłaconym w całości;
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi lub wyraża zainteresowanie Usługą;
  4. Oferta – oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez Usługodawcę, obejmujące w szczególności kwotę wynagrodzenia, sposób płatności i termin wykonania Zlecenia;
  5. Usługi – ogół usług tłumaczeniowych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców;
  6. Zlecenie – Usługa, której wykonanie Klient zlecił Usługodawcy;
  7. Zapytanie ofertowe – zapytanie skierowane przez Klienta do Usługodawcy w przedmiocie świadczenia Usług tłumaczeniowych złożone za pośrednictwem strony internetowej albo poczty elektronicznej, stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty;
  8. Strony – Usługodawca oraz Klient.

§ 3 Warunki korzystania z Usług

 1. Do korzystania z Usług koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (np. przeglądarki) oraz konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.
 3. Korzystanie z Usług nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji w serwisie Usługodawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), w tym danych w postaci adresu e-mail podanego formularzu dla celów realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ofertą. Administratorem danych jest Adrianna Zielonka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Interpresto Adrianna Zielonka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 50/11. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza, iż Klient dobrowolnie podał swoje dane osobowe oraz ma możliwość wglądu do tych danych wraz z uprawnieniem do ich poprawiania.

§ 4 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Złożenie Zapytania ofertowego wymaga podania przez Klienta danych obejmujących:
  1. w odniesieniu do osób fizycznych będących przedsiębiorcami – imienia i nazwiska, firmy, adresu oraz numeru NIP,
  2. w odniesieniu do osób prawnych – firmy, adresu, numeru NIP oraz numeru KRS,
  3. w odniesieniu do osób fizycznych będących konsumentami – imienia i nazwiska, adresu.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Klientów wyłącznie w zakresie prawidłowego świadczenia Usług, a także w celu udokumentowania świadczenia usług w sposób zgodny z przepisami prawa (faktura). Usługodawca nie przetwarza danych osobowych w innych celach, a także nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przepisami prawa bądź też jest to niezbędne ze względu na sposób wykonania Zlecenia. Każdy Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania podanych danych osobowych, a także może żądać ich usunięcia.
 3. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Klientów, które po złożeniu Zapytania ofertowego nie zawarły z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług, a także osób, w odniesieniu do których Usługodawca nie złożył Oferty. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, informacje oraz dokumenty dostarczone przez taką osobę są bezzwłocznie usuwane przez Usługodawcę.

§ 5 Świadczenie usług tłumaczeniowych

 1. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie.
 2. Stawki podstawowe za świadczenie Usług są publicznie dostępne na stronach internetowych Usługodawcy. W przypadku bardziej skomplikowanych tłumaczeń Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalenia stawki wyższej, adekwatnej do zwiększonego nakładu pracy. Usługodawca może obniżyć cenę dla Usług, które wymagają niższego niż przeciętny nakładu pracy. Każdorazowo przygotowana indywidualna Oferta zawierać będzie cenę całkowitą Usługi, uwzględniającą podstawowe, wyższe lub niższe stawki za świadczenie Usług.
 3. Świadczenie Usług tłumaczeniowych obejmuje, w szczególności:
  1. tłumaczenie z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski dokumentów, folderów, pism, artykułów, umów, stron internetowych, prac naukowych oraz innych tekstów utrwalonych w formie plików multimedialnych, tekstowych, obrazkowych lub binarnych,
  2. poprawianie na zgodną z zasadami poprawności językowej (leksykalnej, gramatycznej i interpunkcyjnej) w języku polskim lub angielskim formy i treści dokumentów, folderów, pism, artykułów, umów, stron internetowych, prac naukowych oraz innych tekstów utrwalonych w formie plików multimedialnych, tekstowych, obrazkowych lub binarnych,
  3. wykonywanie tłumaczeń ustnych zgodnie z ogólnie przyjętą sztuką przekładu ustnego – w tym tłumaczeń symultanicznych lub konsekutywnych.
 4. Usługodawca świadczy Usługi na odległość, tj. poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej. Usługodawca może świadczyć niektóre Usługi stawiając się osobiście.

§ 6 Zapytanie ofertowe

 1. Klient zainteresowany Usługą powinien skierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub za pomocą formularza na stronach internetowych Usługodawcy Zapytanie ofertowe obejmujące w szczególności:
  1. krótki opis przedmiotu, celu, przeznaczenia i/lub kontekstu tłumaczenia,
  2. pliki (dokumenty) do przetłumaczenia,
  3. dane określone w § 4 ust. 1 Regulaminu,
  4. wybrany przez Klienta, spośród wariantów określonych w ust. 8 poniżej, sposób zapłaty wynagrodzenia.
 2. Klient akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej.
 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia Zapytania ofertowego bez odpowiedzi.
 4. W terminie 48 godzin od daty otrzymania Zapytania ofertowego, Usługodawca udziela odpowiedzi, w której przedstawia Ofertę albo informuje o braku możliwości wykonania Usługi objętej Zapytaniem ofertowym.
 5. Klient może:
  1. przyjąć Ofertę – zawierając tym samym umowę o świadczenie Usług albo
  2. odmówić przyjęcia Oferty – w takim przypadku umowa o świadczenie Usług nie zostaje zawarta.
 6. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może, w terminie 48 godzin od otrzymania Zapytania ofertowego, zwrócić się do Klienta o dodatkowe informacje, uzależniając od ich otrzymania złożenie Oferty. Po otrzymaniu dodatkowych informacji przez Usługodawcę stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-5.
 7. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy o świadczenie Usług w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, ze względu na to, że Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług na rzecz konsumenta przed upływem powyższego terminu, a także na to, że świadczone Usługi są ściśle związane z osobą Konsumenta (art. 10 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
 8. Klient będący konsumentem, który przyjął Ofertę może wpłacić wynagrodzenie należne Usługodawcy:
  1. przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia przez Usługodawcę wg otrzymanej razem z Ofertą faktury proforma,
  2. albo po realizacji Zlecenia wg otrzymanej faktury z 7-dniowym terminem płatności,
  3. albo w dwóch ratach stanowiących każda po 50% wynagrodzenia – pierwsza płatna przed realizacją Zlecenia, druga po realizacji Zlecenia.
 9. Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest wpłacić wynagrodzenie należne Usługodawcy przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia przez Usługodawcę wg otrzymanej razem z Ofertą faktury proforma.
 10. Niezależnie od wybranego sposobu płatności, Klient powinien wpłacić wynagrodzenie Usługodawcy przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 45 1140 2004 0000 3402 6211 1981 (BRE Bank SA / mBank).

§ 7 Wykonanie Zlecenia

 1. Usługodawca wykonuje Zlecenie w terminie określonym w przyjętej Ofercie.
 2. Jeśli w czasie wykonywania Zlecenia Usługodawca stwierdzi, iż konieczne jest udzielenie przez Klienta dodatkowych wyjaśnień, czego nie przewidział składając Ofertę, Usługodawca wstrzymuje wykonywanie Zlecenia i zwraca się do Klienta o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
 3. Jeśli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2, okaże się, że przedmiot Zlecenia powinien obejmować nowe okoliczności lub powinien wymagać dodatkowych nakładów pracy, Usługodawca może uzależnić wykonanie Zlecenia z uwzględnieniem tych okoliczności lub dokumentów od wyrażenia przez Klienta zgody na stosowne zwiększenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy. Jednakże Klient może odmówić zgody na zwiększenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy, a w takim przypadku Usługodawca wykonuje Zlecenie z pominięciem dodatkowych okoliczności lub dokumentów, w ramach wcześniej ustalonego wynagrodzenia.
 4. W przypadku tłumaczeń pisemnych, po wykonaniu Zlecenia Usługodawca przesyła sporządzone tłumaczenie pocztą elektroniczną, na adres e-mail Klienta. W terminie 7 dni od wykonania Zlecenia, Usługodawca w ten sam sposób wysyła Klientowi fakturę.

§ 8 Tłumaczenie ustne

 1. W przypadku, gdy Klient jest zainteresowany wykonaniem Usługi tłumaczenia ustnego wówczas powinien złożyć Zapytanie Ofertowe zgodnie z § 6 ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że zamiast dołączania plików (dokumentów) do przetłumaczenia Klient powinien określić w wiadomości skierowanej do Usługodawcy przedmiot tłumaczenia, miejsce i czas jego wykonania, a także inne istotne informacje dotyczące warunków realizacji tłumaczenia ustnego.
 2. Jeżeli czas realizacji tłumaczenia ustnego przedłuży się w stosunku do czasu określonego przez Klienta w Zapytaniu Ofertowym (stanowiącego podstawę do obliczenia wynagrodzenia), wówczas Usługodawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalne do zwiększonego czasu przeznaczonego na realizację tłumaczenia ustnego, według stawki przyjętej dla danego Zlecenia.
 3. W terminie 7 dni od wykonania Zlecenia, Usługodawca wysyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej.
 4. Z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających tłumaczenie ustne realizowane jest na ogólnych zasadach określonych Regulaminem.

§ 9 Prawa autorskie

 1. W przypadku, gdy przesłane w ramach Zapytania ofertowego pliki (dokumenty) do przetłumaczenia stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Klient zobowiązany jest posiadać zgodę autora utworu na rozporządzanie i korzystanie z tłumaczenia utworu. Jeżeli Usługodawca dojdzie do przekonania, że przesłane w ramach Zapytania ofertowego pliki (dokumenty) do przetłumaczenia stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, może w trybie § 6 ust. 6 zwrócić się do Klienta o dostarczenie zgody autora utworu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 2. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Usługodawcy z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich, Klient podejmie wszelki kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku gdy zostaną zasądzone jakiekolwiek należności z tytułu naruszenia przez Usługodawcę wskazanych powyżej praw, Klient naprawi wszelkie szkody wynikające z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 3. Wszelkie dokumenty sporządzone przez Usługodawcę w wykonaniu Zlecenia, w szczególności teksty tłumaczeń, jeżeli stanowią utwory, podlegają ochronie prawnej jak każdy utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 4. Klient ma prawo korzystać z dokumentów sporządzonych przez Usługodawcę w wykonaniu Zlecenia wyłącznie w celu określonym w Zapytaniu ofertowym.
 5. W toku korzystania z dokumentów Klient może dowolnie:
  1. zmieniać, przeredagowywać, skracać, dodawać treść dokumentów,
  2. prezentować je stosownym organom z pominięciem nazwiska Usługodawcy.
 6. Klient nie może:
  1. wprowadzać do obrotu kopii dokumentów, chyba że Strony określiły takie przeznaczenie dokumentu,
  2. rozpowszechniać dokumentów w żaden sposób, chyba że Strony określiły takie przeznaczenie dokumentu.

§ 10 Reklamacje

 1. Każdy Klient może złożyć Usługodawcy reklamację dotyczącą w szczególności:
  1. sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zawartej umowy,
  2. funkcjonowania serwisu internetowego Usługodawcy.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca kieruje odpowiedź na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny podany przez Klienta w złożonej reklamacji.
 5. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn w każdym czasie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez powiadomienie o jego nowej treści w serwisie internetowym Usługodawcy. Regulamin w zmienionej treści wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia, przy czym w odniesieniu do realizowanych Zleceń obowiązuje Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
 2. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług rozpoznawane będą przez sądy powszechne:
  1. o właściwości miejscowej ustalonej ze względu na adres Usługodawcy – w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami,
  2. o właściwości ustalonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego – w odniesieniu do Klientów będących konsumentami.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2013 r.
FacebookGoogle+RSS