Menu główne

Jak zostać tłumaczem?

Branża tłumaczeniowa w Europie jest jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin typowo usługowych. Państwa europejskie, pomimo zjednoczenia w Unii Europejskiej, zachowują swoje indywidualne kultury i języki – i na pewno nie ulegnie to zmianie. Dlatego też istnieje duże zapotrzebowanie na kompetentnych tłumaczy. Jak nim zostać?

W 1963 roku Międzynarodowa Federacja Tłumaczy uchwaliła Kartę Tłumacza. Spowodowało to uznanie odrębności tego zawodu. 30 lat później Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich ustanowiło Kartę Tłumacza Polskiego. Oba te dokumenty zawierają zbiór podstawowych praw oraz obowiązków, którym podlega osoba zawodowo zajmująca się dokonywaniem przekładów.

Studia dla tłumaczy

Dobry tłumacz pomimo posiadania rozległej wiedzy teoretycznej (nie tylko z zakresu języka, ale także kultury danego kraju), nie opiera się jedynie na niej. Ważne są także umiejętności praktyczne, nabywane wraz z doświadczeniem, ale także z rozwojem osobowym jednostki. Bardzo ważna jest samodzielna aktualizacja wiedzy, odpowiednie szkolenia, kursy, itd.

Obecnie w naszym kraju dostępnych jest bardzo szeroki wachlarz studiów, kursów oraz szkoleń dla tłumaczy. Jako przykład podać można podyplomowe studium przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim czy kierunek tłumaczenia uwierzytelnione i prawnicze na Warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zwykle są to podyplomowe kursy (roczne lub dwuletnie), na których młodzi adepci sztuki przekładu uczą się terminologii handlowej, tłumaczenia umów, korespondencji handlowej, wykonywania tłumaczeń przysięgłych, tłumaczeń w Unii Europejskiej, poznają podstawy prawa oraz praktycznej stylistyki polskiej. Zdecydowanie warto jest zrealizować taki kurs, przygotowując się do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dodatkowe treningi przed egzaminem na tłumacza przysięgłego oferuje wiele szkół językowych i uczelni wyższych.

Zostać tłumaczem przysięgłym

Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić znacznie bardziej skomplikowane wymagania. Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
  • za język polski,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Egzamin, o którym mowa w ostatnim punkcie, przeprowadzany jest w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129). Wykaz literatury pomocnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

photo by: Stewf

Nie trać czasu! Wyślij plik do wyceny!

4 komentarzy

  1. Pingback: Deregulacja zawodu tłumacza przysięgłego - projekt ustawy | Tłumaczenia Wrocław - profesjonalny, tani, tłumacz - tłumaczenia ustne i pisemne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

  2. Pingback: Jak zdobyć doświadczenie w tłumaczeniach? | Tłumaczenia Wrocław - profesjonalny, tani, tłumacz - tłumaczenia ustne i pisemne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

  3. Pingback: Co to jest strona rozliczeniowa tłumaczenia? | Tłumaczenia - język angielski - Wrocław

  4. Pingback: Tłumaczenia z polskiego na angielski | Tłumacz angielskiego - Wrocław

FacebookGoogle+RSS