Menu główne

Deregulacja zawodu tłumacza przysięgłego wg projektu z dnia 19 czerwca 2013

Ogłoszony wczoraj projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów został w dniu 19 czerwca 2013 r. skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag oraz opinii do dnia 26 lipca 2013 r. Jest to tzw. trzecia transza zawodów przeznaczonych do deregulacji i obejmuje także zawód tłumacza przysięgłego. Co się zmieni?

W tej chwili, aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy ukończyć europejską uczelnię wyższą z tytułem magistra, znać język polski, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym, a przede wszystkim zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Czy ten egzamin zostanie zniesiony podczas deregulacji? Wg projektu z 19 czerwca 2013 – nie. Egzamin nadal będzie obowiązywał w takiej samej formie, jak dotychczas, bez żadnych zmian.

Co zatem się zmieni? Szereg przepisów pobocznych, przede wszystkim:

  • aby zostać tłumaczem przysięgłym wystarczy posiadać wykształcenie średnie zamiast dotychczas obowiązkowego wyższego,
  • Minister Sprawiedliwości nie będzie miał obowiązku wydawania corocznego dziennika, a wojewodowie nie będą musieli udostępniać już (nieodpłatnie) list tłumaczy przysięgłych – zapisy te zostaną usunięte z ustawy,
  • Minister Sprawiedliwości będzie mógł zawiesić tłumacza przysięgłego także na jego własny wniosek, obok dotychczasowego prawa zawieszenia tłumacza nie wykonującego zawodu min. 3 lata
  • tłumacz także za niepowiadomienie o zmianie jego danych osobowych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej,
  • w ramach odpowiedzialności zawodowej może otrzymać (po postępowaniu dyscyplinarnym) także karę pieniężną nie niższą od jednej dziesiątej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ubiegłym roku – obok dotychczasowych kar, jak zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu,
  • kar tych nie będzie się jednak odnotowywać we wpisie tłumacza przysięgłego na listę – ten zapis również wg projektu ma zostać zlikwidowany (zapewne dlatego, że zniknie obowiązek prowadzenia list przez wojewodów).

Jak widać, planowane w projekcie zmiany deregulacyjne dotyczące tłumaczy przysięgłych nie są takie duże i dotyczą w dużej mierze kwestii drugoplanowych z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu. Należy jednak pamiętać, że jest to dopiero projekt, a planowane konsultacje społeczne i międzyresortowe mogą znacząco wpłynąć na ostateczny kształt ustawy o deregulacji.

Nie trać czasu! Wyślij plik do wyceny!

1 komentarz

  1. Pingback: Jak wygląda praca tłumacza, typowy dzień pracy tłumacza? | Tłumaczenia Wrocław - profesjonalny, tani, tłumacz - tłumaczenia ustne i pisemne z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

FacebookGoogle+RSS